Πoλιτική ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ποιότητα για εμάς, σημαίνει ότι θέλουμε να συμμορφωνόμαστε:

 • με τις απαιτήσεις των πελατών μας & τις συμβατικές μας υποχρεώσεις
 • με τις νομικές/κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του ιατρείου

προσπαθώντας να πετύχουμε την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών Ποιότητας που έχουμε θέσει, ήτοι:

 • ελαχιστοποίηση των λαθών
 • υψηλός βαθμός ικανοποίησης πελατών
 • χρήση κατάλληλου εργαστηριακού εξοπλισμού και λοιπών υποδομών, ώστε να συμβαδίζουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον χώρο μας
 • χρήση κατάλληλου προσωπικού, εκπαιδευμένου τόσο στο αντικείμενο εργασίας τους, όσο και στην εταιρική κουλτούρα ως προς την Ποιότητα, που θέλουμε να έχουμε

Για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στα παραπάνω το ιατρείο:

 • έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 και βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ικανοποίηση των πελατών μας.
 • ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • θέτει στόχους για την Ποιότητα, τους οποίους καθιερώνει & αξιολογεί ως προς τον βαθμό επίτευξής τους, στα πλαίσια της Ανασκόπησης της Διοίκησης
 • παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία κάθε τμήματος
 • επενδύει στη συνεχή ενημέρωση, κατάρτιση, επιμόρφωση του προσωπικού, ώστε να προάγει την ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα
 • καθορίζει, μετρά, αναλύει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους κάθε διεργασίας, ώστε να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί/στόχοι της ποιότητας

Η Διοίκηση πιστεύει πως μέσω της επίτευξης των στόχων Ποιότητας που θέτει μπορεί να επέλθει διαρκής βελτίωση της Ποιότητας και επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του ιατρείου μας.

Έχοντας πίστη στις αρχές της Ποιότητας, η Διοίκηση του ιατρείου δεσμεύεται για την πιστή συμμόρφωση στην παρούσα Πολιτική, την διάχυσή της σε όλους τους εργαζόμενους και την προσπάθεια για διαρκή βελτίωση.

Υπογραφή

εξωτερικος ποιτικος ελεγχος02

εξωτερικος ποιτικος ελεγχος

εξωτερικος ποιτικος ελεγχος01

//